Category Archives: Schetsschuit

Schetsschuit

Waterloopkundig Laboratorium

Waterloopkundig Laboratorium, Noordoostpolder

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
RCE – Natuurmonumenten

Doel van de sessie
Natuurmonumenten stelt samen met de Rijksdienst Cultureel erfgoed (RCE), de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder, het Waterschap Zuiderzeeland, omwonenden en ondernemers een Masterplan op om dit bijzondere cultuurmonument te herstellen en verder te ontwikkelen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil het gebied met zijn bijzondere inrichting en belang voor de wederopbouw van Nederland aanwijzen als een Rijksmonument. De definitieve aanwijzing is medio 2015 voorzien.

Resultaat
Ontwikkelingsplan voor de meer dan 30 waterloopkundige modellen die in het natuur bos verscholen liggen

Wanneer
14 april 2015

Lokatie
Marknesse, Noordoostpolder

Categorie
Cultureel erfgoed

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Stephan Hermens, Joke Schalk,
Bianca de Vlieger, Maurice Wenneke

Rol Berthe Jongejan
dagvoorziter

Achtergrond
Natuurmonumenten spant zich al jarenlang in om het Waterloopbos aangewezen te krijgen als industrieel erfgoed. Het Waterloopbos is onderdeel van het in 1944 aangeplante Voorsterbos, het oudste bos van Flevoland. In het Waterloopbos bouwden medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium schaalmodellen van waterbouwkundige projecten over de hele wereld, zoals havens, stuwdammen en dijken. In 2002 is het Waterloopbos aangekocht door Natuurmonumenten. Het heeft zich ontwikkeld tot een zeer waardevol bosgebied met bijzondere flora en fauna.

Links
http://www.waterloopbos.eu/

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/herstel-waterloopbos-van-start

Stakeholder-ateliers Windenergie Op Zee

Stakeholder-ateliers Windenergie Op Zee binnen de 12 mijlszone.

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Ministerie Infrastructuur en Milieu en ministerie van Economische Zaken

Doel van het ontwerpatelier:
In 2014 beslist de minister over de haalbaarheid van 5 windmolenparken voor de kust. In strandtenten wordt met 20 tot 50 stakeholders samengewerkt met als doel:
Begrip voor de overheidsopgave Wind Op Zee binnen de 12 NM. Met de werksessies wil de overheid de partijen informeren.
Factfinding: Kennis opdoen en feiten verzamelen over WOZ binnen 12 MZ. De partijen worden geconsulteerd.
Openstaande vragen en de belangen van de regionale partijen centraal stellen, feiten verzameld en naar belangen geluisterd.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Openheid en participatie aangemoedigd door diverse leerstijlen in te zetten, groepsdynamiek door dialoog in plaats van standpunten. Er zijn belangen besproken en er is een beeldplan getekend.

Wanneer
10, 12, 17, 19 september 2013

Lokatie
Castricum, Renesse, Ameland, Noordwijk

Categorie
Windenergie

Type deelnemers
Ambtenaren, bestuurders en stakeholders zoals Eneco, Nuon, SSE, Essent-RWE, sportvisserij, kustwacht, defensie, vereniging strandtenthouders, RWS, loodswezen, Schelderadar, Shell, Nationale landschappen, Natuurmonumenten, Hiswa, watersportverbond, kustzeilers, watersportverbond, NWEA en vele windparkontwikkelaars.

Werkvormen
Ontwerp, brainstorm en communicatie werkvormen

Duur bijeenkomst
Vier ateliers van 1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Willem van Wingerden, Vincent Tiel Groenestege, Anneke Adegeest, Hans van Engen, Stephan Hermens, Bertram de Rooij, Jan Heersche, Livina Tummers, Niels Hofstra, Pieter Boone, Teddy Buningh, Just Kalverkamp, Bart Glaap, Lisette Groot Kormelink, Lieke Berkenbosch e.a.

Rol Berthe Jongejan
Dagvoorzitter, samenstellen team co-facilitatoren, ontwikkeling van het programma

Links
http://www.noordzeeatlas.nl/index/index.htm

http://www.anwb.nl/vrije-tijd/dagje-uit/beleef-de-kust

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/windenergie

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land

Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100

 

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Ministerie van economische zaken

Doel van het ontwerpatelier:
Er is behoefte aan een gezamenlijk natuurambitie voor de grote wateren in Nederland. De ontwerpateliers Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100 schetsen voor Rivier, Wadden, Delta, Noordzee-kust, IJsselmeer, Noordzee. Het geschetste beeld wordt gebruikt voor de rijksvisie natuur. Kennis van natuursystemen zit bij ecologen en specialisten verspreid over ministeries. Tijdens de schetsschuit zijn 20 tot 30 deelnemers samengekomen om de kennis bij elkaar te brengen en te delen.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Commitment en gedeeld beeld op visiekaart per Grote Water

Wanneer
Maart t/m december 2013

Lokatie
Baarn, Hoeve Ravestein

Type deelnemers
Medewerkers ministerie en stakeholders als DLG, RWS, SBB, Natuurverenigingen

Werkvormen
Ontwerptechnieken zoals schetsen en SWOT analyses

Duur bijeenkomst
7 bijeenkomsten van 1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Willem van Wingerden, Vincent Tiel Groenestege, Michaël van Buren, Joke Schalk, Jan Heersche, Rienke de Groot, Teddy Buningh, Livina Tummers, Bas Roels, Graham Dusseldorp.

Rol Berthe Jongejan
Dagvoorzitter van ateliers, ontwerp programma, samenstellen team co-facilitatoren

Links
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/10/31/beleidsverkenning-natuurambitie-grote-wateren-2050-2010.html

 

Steengroeve Winterswijk en een biovergister

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Gemeente Winterswijk Provincie Gelderland Ministerie EZ Ondernemers collectief

Doel van de sessie
Uitwerken van de in 2011 vastgestelde Convenant gebiedsontwikkeling Steengroeve.  Partijen willen zelf economische en ruimtelijke oplossingen aandragen in en rondom de steengroeve die passen binnen het Natura 2000 beleid. Er zijn wensen om de exploitatie van de steengroeve uit te breiden. Meer kalkwinning.  Er is een theater gezelschap die gebruikt maken van de groeve. Daarnaast is de kalkhoudende bodem waardevol voor zeldzame flora. De omgeving heeft potentie voor recreatieve activiteiten zoals fossielen zoeken. Er zijn wensen voor een biovergister in het N2000 gebied.

Resultaat
Plan van aanpak met stakeholders voor vergunning, exploitatie, bio-vergisting en N2000

Wanneer
8 juni 2012

Lokatie
Willink-Weust

Categorie
Landschap

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Jan van Rhenen (v.z), Marloes Bijlsma, Henk Remmelink

Rol Berthe Jongejan
Facilitator en inhoudelijk dagvoorzitter (i.s.m. voorzitter)

Links
http://www.winterswijk.nl/Actueel/Projecten/Gebiedsontwikkeling_Steengroeve

Groenonderhoud door bewoners Delfzijl

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Gemeente Delfzijl, provincie Groningen,  Acantus brede school Delfzijl Noord

Doel van de sessie
Doordat er minder mensen in Delfzijl Noord komen wonen wordt er minder gebouwd dan verwacht. Het groenonderhoud moeten de bewoners van Delfzijl zelf gaan doen. De gronden zijn al aangekocht door de gemeenten en ontwikkelaars. Er is geen of weinig geld voor het onderhoud van deze  braakliggende terreinen in de wijk Noord.  In deze sessie worden ideeën bedacht voor de inrichting van de open velden waarbij bewoners een actieve rol krijgen. Uiteindelijke doel is om de activiteiten, de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijk te versterken.

Resultaat
Participatieplan en een ontwerp voor volktuinen en stadslandbouw in openbare ruimte.

Wanneer
24 november 2011

Lokatie
Delfzijl

Categorie
Demografische krimp

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Krachtenveldanalyse, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Frits Foekema, Martin van Dijken, Jannes de Vries, Stephan, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Wonen/
Wijken/Wijkenaanpak/Tweede_tranche_Budget_40_Wijken_toegekend
Zie DLG buurtschappen in het groen
https://www.youtube.com/watch?v=Et9WV-XbrME&noredirect=1

Historisch landschap Vorden

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Provincie Gelderland
gemeente Bronckhorst

Doel van de sessie
Vorden is een gebied met een recreatief en historisch waardevol landschap met historische buitenplaatsen. De gemeente wil een toeristisch recreatief knooppunt ontwikkelen om de recreatieve en economische waarde van het gebied te vergroten in samenhang met het historisch landschap. De resultaten van deze sessie zijn input voor een voorverkenning van een landschaps ontwikkelingsplan voor de gemeente Bronckhorst.

Resultaat
Een aantal ontwikkelingsscenario’s voor landschap, recreatie en cultuurhistorie.

Wanneer
22 november 2007

Lokatie
Vorden

Categorie

Landschap
Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Gerry Bulten, Marloes Bijlsma, Mark Obbink, Kees van der Velden, Bertram de Rooij

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
https://www.zutphen.nl/Wonen_en_omgeving/Ruimtelijke_plannen/Visie_op_wonen_en_leven/Landschapsontwikkelingsplan