Category Archives: Natuur

Natuur

Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100

 

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Ministerie van economische zaken

Doel van het ontwerpatelier:
Er is behoefte aan een gezamenlijk natuurambitie voor de grote wateren in Nederland. De ontwerpateliers Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100 schetsen voor Rivier, Wadden, Delta, Noordzee-kust, IJsselmeer, Noordzee. Het geschetste beeld wordt gebruikt voor de rijksvisie natuur. Kennis van natuursystemen zit bij ecologen en specialisten verspreid over ministeries. Tijdens de schetsschuit zijn 20 tot 30 deelnemers samengekomen om de kennis bij elkaar te brengen en te delen.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Commitment en gedeeld beeld op visiekaart per Grote Water

Wanneer
Maart t/m december 2013

Lokatie
Baarn, Hoeve Ravestein

Type deelnemers
Medewerkers ministerie en stakeholders als DLG, RWS, SBB, Natuurverenigingen

Werkvormen
Ontwerptechnieken zoals schetsen en SWOT analyses

Duur bijeenkomst
7 bijeenkomsten van 1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Willem van Wingerden, Vincent Tiel Groenestege, Michaël van Buren, Joke Schalk, Jan Heersche, Rienke de Groot, Teddy Buningh, Livina Tummers, Bas Roels, Graham Dusseldorp.

Rol Berthe Jongejan
Dagvoorzitter van ateliers, ontwerp programma, samenstellen team co-facilitatoren

Links
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/10/31/beleidsverkenning-natuurambitie-grote-wateren-2050-2010.html

 

Burgerinitiatief 100 km natuurlint

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Stichting Blauwzaam, Min EZ, Greendeal

Doel van sessie:
Ontwerponderzoek naar de ligging van een 100 km lang natuurlint in de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden

Resultaat van het ontwerpatelier:
Plan voor aanpak uitvoeren van een natuurlint

Wanneer
13 februari 2013

Lokatie
Bleskensgraaf

Categorie
Natuur, gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
burgers

Werkvormen
World Café, Intervisie, feedback, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Karin Gras, Stephan Hermens, Jan Heersche, Marloes Bijlsma

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Burgerinitiatief voor 100 km natuurlint komt van burgers en ondernemers uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ze hebben een initiatief’ ingediend bij het min van EZ  voor het maken van een 100 km lang natuurlint. Het initiatief komt van de stichting Blauwzaam. Er is een Green Deal gesloten tussen Stichting Blauwzaam, de Nationale Bomenbank en de Rijksoverheid. Burgers die zelf natuur ontwikkelen en uitvoeren is innovatief. Met het ‘Blauwzaam Lint’ wil de Stichting iets bijzonders en opvallends creëren: een kleurrijke kralenketting van bloemrijke velden die loopt door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De natuurvelden dragen bij aan een aangename woon- en werkomgeving en een vitale regio.
Het burgerinitiatief 100 km natuurlint bestaat uit bloemrijke velden met mogelijk bomen en andere gewassen kunnen geplant worden in cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Bijvoorbeeld als tijdelijk aangelegde natuur of op ongebruikte gronden en overhoeken Naast velden kunnen er ook duurzame initiatieven gemaakt worden (groene daken) of karakteristieke elementen gerealiseerd worden (herstel van een molen of ander erfgoed). Al deze elementen tezamen wordt een natuurlijk lint genoemd. Een lint van ca 100 km lengte. De velden, initiatieven of elementen zijn te vinden aan kades, wegen, groenstroken etc. Gedeeltelijke uitvoering heeft plaatsgevonden in 2013 en 2014.

Links
http://www.blauwzaam.nl/content/pijlers/blauwzaam-lint/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/vraag-en-antwoord/wat-is-de-green-deal.html

Natura 2000 en spiegelkracht in Ameland

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied

Doel van de sessie
Op een klankbord en stuurgroep vergadering over N2000 Ameland geven  DLG-ers een presentatie over N2000, de pass regeling en stikstofdepositie. Hoe kom je over bij bewoners? Begrijpen de aanwezigen de presentatie over Natura 2000? Het doel is om achteraf feedback te geven met de methode Spiegelkracht.

Resultaat
Interviews met bewoners.
workshop met bewoners hoe communicatie en betrokkenheid te verbeteren. Toepassen van de ontwikkelde feedback methode ‘Spiegelkracht’.

Wanneer
26 janurai 2012, 13 maart 2012

Lokatie
Nes, Ameland

Categorie
Natuur

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Interactieve SWOT-analyse, Intervisie, spiegelen, excursie

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Piet Dijkstra, Karin de Ruiter, Piet op het Hof,
Willem van Wingerden (co-f), Chrisina Schipper, Sies Krap

Rol Berthe Jongejan
facilitator (i.s.m. co-f)

Link
http://natura2000beheerplannen.nl
http://www.fryslan.nl/natura2000

Reconstructie Wijboschbroek

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
gemeente Schijndel

Doel van de sessie
In de reconstructie Maas en Meijerij ligt Wijboschbroek. Een natuurparel van natte bossen. Doel is om dit natte gebied te behouden en te combineren met agrarische activiteiten in de omgeving.

Resultaat
In de schetsschuit wordt een integraal plan gemaakt voor deze natuurparel: een ecologische vernatting,  behoud van het onrendabele beheer van het bos en behoud van het fraaie landschapsbeeld.

Wanneer
7 en 8 december 2005

Lokatie
Schijndel

Categorie
Landbouw en natuur

Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Anneke Adegeest, Teddy Buningh, Chris Tönissen

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Het herstel van natte natuurgebieden (30.750 hectare) is één van de reconstructiedoelen. Een nat reconstructie randbouwgebied Wijboschbroek is goed voor de natuur, inwoners, recreanten en ondernemers. Die optelsom is straks het resultaat van de samenwerking.

Links
http://www.wijboschbroek.nl/partners.html