Eindberging radioactief afval na 2100

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Min EZ, DG ETM

Doel van het ontwerpatelier:
De Europese commissie voor radio actief afval heeft lidstaten opgedragen een nationaal programma te maken.
Het team dat zich in Nederland met deze opgave bezighoudt wil zicht krijgen op de afbakening van het Nationaal Programma. De komende 100 jaar wordt het bovengronds opgeslagen in Zeeland door COVRA. In deze brainstorm wordt onderzocht hoe na 100 jaar de opslag zal zijn en hoe de bevolking te informeren/consulteren?

Resultaat van het ontwerpatelier:
Advies aan minister over Nationaal programma Eindberging Nucleair afval aan Europese Commissie

Wanneer
14 februari 2013

Lokatie
Den Haag

Categorie
Afval

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Krachtenveldanalyse, tijdlijn, mindmapping

Duur bijeenkomst
halve dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege (co-f), Hedwig Sleiderink

Rol Berthe Jongejan
Dagvoorzitter (i.s.m. co-facilitator)

Achtergrond
Elke EU-lidstaat werkt aan een nationaal programma rond de eindberging van radioactief afval. De lidstaten moeten hun programma uiterlijk in augustus 2015 aan de Europese Commissie voorleggen. Onderdeel van het nationaal programma is een verkennende studie. Die gaat in op de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. De studie moet een overzicht geven van de voor Nederland geschikte eindbergingsopties. En wat de voor- en nadelen daarvan zijn op de zeer lange termijn. De studie wordt uitgevoerd op basis van de huidige inzichten. Veranderen deze inzichten? Dan laat het (inter)nationale beleid het toe om het nationaal programma bij te stellen. Wel moet dit opnieuw degelijk worden onderzocht en onderbouwd.
Naar verwachting stuurt het kabinet het nationaal programma eind 2014 in concept naar de Tweede Kamer. Het programma wordt ook voor inspraak ter inzage gelegd. In de laatste fase volgt een milieueffectenrapport bij de vergunningsverlening aan de eindbergingsfaciliteit.  Het ministerie van Economische Zaken heeft een projectplan voor een verkennende studie naar mogelijke lange-termijnoplossingen opgesteld. Dit projectplan heeft van 11 oktober tot 21 november 2013 ter inzage gelegen.
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een advies gegeven over het nationaal programma. Hierin gaat de commissie ook in op het projectplan en de reacties die daarop zijn gekomen.

Links
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kernenergie/radioactief-afval
http://www.covra.nl/Eindberging/introductie